ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η καθιέρωση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και εκ μέρους της διεύθυνσης υπάρχει η δέσμευση να διαθέσει τους απαιτούμενους πόρους και μέσα με σκοπό την πλήρη και διαρκή εφαρμογή του συστήματος αυτού σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας στις εγκαταστάσεις της στα Χάνια Πηλίου.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας εφαρμόζεται, τηρείται και είναι γνωστή σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα και στο προσωπικό της εταιρείας μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, συνεχών ελέγχων λειτουργίας και χρησιμοποίησης όσο το δυνατόν φιλικών τεχνολογιών προς το περιβάλλον.

Η πολιτική της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν και δέσμευση της Διοίκησης:

 • Πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001:2004
 • Συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες και κανονισμούς
 • Συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων δράσης με βάση συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης
 • Συνεχή προσπάθεια πρόληψης εμφάνισης περιβαλλοντικών προβλημάτων και συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη
 • Συνεργασία με τις αρχές και φορείς που εμπλέκονται στην προστασία του περιβάλλοντος

Στόχοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εφαρμογή των προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης αποσκοπεί στην ικανοποίηση συγκεκριμένων σκοπών και στόχων που είναι :

 • Περιβαλλοντική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
 • Ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων, αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των μέσων ως προς την κατανάλωση ενέργειας
 • Οικονομική διαχείριση κατανάλωσης πόρων
 • Έλεγχο των κινδύνων διαρροών καυσίμων και του κινδύνου πυρκαγιάς στο λεβητοστάσιο
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στην πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

Η ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. επιδιώκει και ενεργεί έτσι ώστε:

 • να γίνουν απολύτως αντιληπτοί από όλους τους εργαζόμενους οι τεθέντες στόχοι και η εν γένει πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας.
 • να εφαρμόζονται αυστηρά από όλους τους εργαζόμενους οι διαδικασίες του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κωνσταντίνος Κεφαλάς
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Connect with us
Insta-στιγμές με έμπνευση από εσάς